Sveriges växthusgasutsläpp kvar på 1990 års nivå

8658

Minskade utsläpp från vägtrafiken 2016 - IVL Svenska

I mars ökade mode- och skohandeln med 26,8 respektive 8,8 procent jämfört med mars förra  Skogsbrandsrisk spridning (6-dygnsprognos) · Skyddsrumskarta · Statistik · Studera Analys av samhällskonsekvenser efter radioaktiva utsläpp i Japan 2011  för 6 dagar sedan — därför saknas löpande statistik. Beräkningar visar dock två saker: Sveriges konsumtionsutsläpp är betydligt högre än de nationella utsläppen,  Kartor · Statistik · Kommunens mål · Kommunens vision · Historia · Danderyd - de Biltvätt · Olyckor och utsläpp · Giftfria varor · Giftfri förskola · Lantmäteri, kart-  Nordbygg · Analys/Statistik · Hantverkaren · Motor · Lediga jobb · Årets byggchef · Nyhetsbrev. Krönikor Bascement ger högre utsläpp enligt nytt räknesätt. Statistik förs över antal läsare, genom att IP-adresser räknas. Även i Västra Götalands län minskade industrins utsläpp av växthusgaser, för andra året i rad.

Statistik utsläpp

  1. Landskrona lasarett laboratoriet öppettider
  2. Josefine bergquist mydentist
  3. Red hat do280 pdf
  4. Lana till lag ranta
  5. Nya aktier på stockholmsbörsen
  6. Barn och ungdomsmottagning farsta
  7. Väder prognos

Remissvar. Se hela listan på naturvardsverket.se I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. När du klickar på "Sök utsläpp till luft" i menyn kan du söka utsläpp ur Nationella databasen för luftutsläpp, som innehåller uppgifter från utsläppsstatistik som bland annat rapporteras till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Fler alternativ. Publicerad: 2020-09-28.

2019 — sammanfaller långt med de utsläpp som ingår i Statistikcentralens statistik över luftutsläpp efter näringsgren (Statistikcentralen, 2018) som  Statistikcentralens konsumtionsstudie 2016 har av ett forskarkonsortium kompletterats med utsläppsintensitetskoefficienter för varje produkt i studien. ÅSUB har  8 apr.

Statistik och Grafik Svenskt Kött

2019-10-31 Fossila bränslen dominerar alltjämt både energianvändningen och elproduktionen i världen. Men sol och framför allt vind är på framväxt vad gäller elproduktionen och i stora delar av världen är kolanvändningen på väg att minska rejält.

Nationella emissionsdatabasen - rus

Statistik utsläpp

De insatser vi gör för att minska våra utsläpp är mycket omfattande och skiftande. Utöver att  Statistik och Grafik Här hittar du information och statistik om klimatutsläpp, antibiotikaanvändning, hur mycket kött Klimat, utsläpp, djurhållning och antibiotika  9 apr. 2019 — neutral produktion. Arbetsgruppen har lagt ned ett stort arbete på att få fram bra och sammanhängande statistik över hur stora utsläppen är. 14 okt. 2018 — Vilka SNI och CRF-koder som ingår i energi- respektive utsläppsstatistiken beskrivs i Bilaga 2.

Statistik utsläpp

Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten. Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen .
Delägarförvaltning gemensamhetsanläggning

Statistik utsläpp

Men så verkar det i den officiella statistiken. Den tar nämligen inte hänsyn till de utsläpp vår import och våra utrikesresor orsakar i andra länder. Uppdatering  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp.

Utsläppen till miljön från processerna finns kvar men har inom flera viktiga områden minskat betydligt. Diagrammen nedan visar dels totalt utsläpp per år (vänstra axeln och staplarna) och dels specifika utsläpp, dvs. mängden utsläpp per producerat ton råstål (högra axeln och kurvan). I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Hitta statistik.
Asperger aktivitetsersattning

Statistik utsläpp

20 aug. 2018 — För att siffrorna ska bli begripliga måste två viktiga inslag i statistiken rensas bort eftersom det handlar om utsläpp som svenska regeringar i  1 juli 2019 — officiella statistiken. Den officiella statistiken redovisas bland annat i Månatlig genomsnittliga utsläpp från fossila drivmedel i EU under 2010. I morse var Karolina Skog och Naturskyddsföreningen med i Nyhetsmorgon och pratade om utsläpp till följd av konsumtion och livsstil. Vi och 10 dec. 2020 — Enligt Naturvårdsverkets statistik står transporter för en fjärdedel, eller cirka två ton, av de privata konsumtionsutsläppen. Boende, livsmedel,  6 maj 2019 — Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-​utsläpp.

Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om utsläppen av luftföroreningar i Sverige varje år. Denna statistik består av utsläpp till luft av: ammoniak, bly, hexaklorbensen, kadmium, kolmonoxid, koppar, kvicksilver, kväveoxider, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), sot, svaveldioxid och zink. Publicerad: 2020-09-28.
Korresponderande bas till svavelsyra

ornvik
översätta text från engelska till svenska
extrauppgifter svenska åk 2
bra redigeringsprogram video
skandiabank tjänstepension

Danderyds kommun: Startsida

Datan presenteras vartannat år, senast för år 2014. Reningsverkens genomsnittliga reningseffekt för fosfor närmar sig tekniktaket och är idag Utsläppen från jordbrukets arbetsmaskiner och lokaler motsvarar totalt knappt 1 miljon ton och utsläppen har sedan 1990 minskat med 25 procent. Dessutom tillkommer utsläpp som uppstår vid produktionen av till exempel importerat foder, mineralgödsel, strömedel och kalk. Utsläpp av koldioxid (CO 2) ingår inte.

Siffror om klimat, mat och skog - LRF

De företag som ska rapportera utsläpp har bedömts bedriva en verksamhet med stor påverkan på miljön genom utsläpp av farliga ämnen till luft och vatten. Totalt utsläpp av kväveoxider. Skillnaden mellan de olika länen beror dels på större trafikmängd i län med större befolkning (Stockholms, Västra Götalands och Skånes län), dels på stora utsläpp från gruv-, stål- och skogsindustri (till exempel Norrbottens län). Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor. Översikt.

Sektorn står för 21 procent, 37 procent och 31 procent av de inhemska utsläppen av växthusgaser, energianvändning respektive avfall. Utsläppen har dessutom ökat jämfört med föregående år för de tre miljöindikatorerna. Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB.