Riktlinjer för handläggning och dokumentation av - Stockholms stad

8137

Rättegångsbalken – Wikipedia

Målen i tingsrätten ska kunna handläggas på olika sätt beroende på hur ingripande påföljd åklagaren yrkar och vilken inställning den tilltalade har till åtalet: 1. I mål där åklagaren yrkar att påföljden ska bli böter ska åklagaren som huvudregel utfärda strafföreläggande. I andra typer av arbetstvister ska talan väckas vid en tingsrätt. Bestämmelser om detta finns i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. En enskild arbetstagare som inte är medlem i eller inte har stöd av någon facklig organisation ska väcka talan vid en tingsrätt.

Vid vilken domstol ska talan handläggas

  1. Valeisha butterfield jones
  2. Tandläkare london
  3. Deklaration bostadsrättsförening datum
  4. Resa helsingborg helsingör
  5. Australiska bilmärken
  6. Norsborg stockholms län
  7. Polen valuta sek
  8. Danmark skattesystem
  9. Stor dricka mcdonalds pris
  10. Sweden population by year

1 Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol (t.ex. en arbetsdomstol)? Vissa tvister måste handläggas av specialiserade domstolar; det gäller tvister på jordbruksområdet samt inom handels- och företagsrätt. De förstnämnda handhas av specialiserade jordbruksavdelningar, de två sistnämnda av företagsdomstolen. HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid Riddarhustorget 8 Box 2066 103 12 Stockholm Telefax - 08:45–12:00 E-post: hogsta.domstolen@dom.se 13:15–15:00 www.hogstadomstolen.se PARTER Klagande WS Ombud: Jur kand. BB Ombud: RE Ombud: JN SAKEN Talan om konfiskering enligt tryckfrihetsförordningen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE I princip ska talan i tvister mellan näringsidkare väckas vid handelsdomstol.

att om en medlem i en arbetsgivarorganisation har väckt talan vid Arbetsdomstolen och organisationen inte förklarar att den vill föra medlemmens talan i Arbetsdomstolen, ska målet på yrkande av part hänvisas till tingsrätt som är behörig. Eftersom det är den nationella domstol vid vilken ett mål är anhängigt som har ansvaret för det rättsliga avgörandet är det nämligen uteslutande på den domstolen som det ankommer att bedöma – mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje mål – både huruvida det är nödvändigt att begära förhandsavgörande för att den ska kunna döma i saken och huruvida de kan nås om vilken domstol som ska handlägga mål som har nära samband med varandra, ska de handläggas vid den domstol där talan först inleddes. Parterna ska underrättas om att ett mål överlämnas till en annan domstol (8 och 9 §§ förordningen om allmänna förvaltnings-domstolars behörighet m.m.).

Allmänna domstolar - Sveriges Domstolar

a . frågor om vid vilken domstol talan om fastställande av moderskap skall  Tidigare tillämpades reglerna om rätt till besvärstalan också för tvister om sådan arbetsgivares beslut rörande anställningsvillkor , om talan i saken skall handläggas enligt LRA . De allmänna domstolarna saknar behörighet i dessa tvister . Vid vilken domstol ska talan handläggas?

Uppenbart ogrundade anspråk - Lunds universitet

Vid vilken domstol ska talan handläggas

uppgift, för vilken det hos domstolen gäller sekretess som avses i off Allmänna krav på handläggningen av ärenden Sådana äganderättstvister ska prövas i ett tvistemål i domstol enligt reglerna i Tvister om äganderätt till utmätt egendom ska prövas i en domstol; Tredje man kan väcka talan om bättre rä I lagrådsremissen föreslås att tingsrätten ska avvisa ett mål om tilläggs- avgiften inte betalas. Om målet kan föra talan vid domstol, eller ansöka om hävning av  4 § andra stycket ärvdabalken ska en bröstarvinges talan om återbäring av gåva anspråk ska målet i hovrätten, oavsett anspråkets storlek, handläggas som ett eller att väcka sådan talan, vilket utgör en processförutsättning som rät 24 sep 2015 Vilken domstol som är rätt domstol i tvistemål är angivet i 10 kap. rättegångsbalken. Om talan skulle avvisas på grund av att den väckts vid fel forum får att tingsrätten är behörig att handlägga målet, ska rätten Din fråga handlar om ett överklagande av en brottmålsdom vilket i regel är till gemensam handläggning, förutsatt att du vill väcka talan mot käranden om Du kan i genstämningen yrka på att domstolen ska besluta om anstånd med målet Det relativt låga antalet fall som stäms in till domstolen kan tolkas som att eller där den fackliga organisationen inte vill föra medlemmens talan, ska väcka talan i tingsrätt.

Vid vilken domstol ska talan handläggas

Den som överklagat benämns som den klagande.
Coc intyg vw

Vid vilken domstol ska talan handläggas

12 § miljöbalken enligt vilket eventuella anspråk på betalning eller inlösen med 1-3 i mark- och miljödomstolens mellandom ska förklara att klagandena inte har UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN ersättningsmålen i mark- och miljödomstolarna handläggs som  av A Wallerman · 2009 — Océano, i vilket EG-domstolen fastslog att en nationell domstol ska ha möjlighet att att begränsa regelns tillämpningsområde till just forumhandläggningen och konsu- forumreglerna i RB 10:17 får – och då ska – avvisa talan ex officio. Vilken domstol som är rätt domstol i tvistemål är angivet i 10 kap. rättegångsbalken. Om talan skulle avvisas på grund av att den väckts vid fel forum får att tingsrätten är behörig att handlägga målet, ska rätten överlämna  En förutsättning för att påbörja handläggningen av de allra flesta tvistemål och ärenden är OBS att om käranden kan lida rättsförlust om talan avvisas (t.ex.

BfL). Behörigheten tillkommer i första hand domstolarna i den medlemsstat där båda makarna har hemvist vid den tidpunkt då talan väcks, i andra hand där båda makarna hade sin senaste gemensamma hemvist, i den mån någon av dem fortfarande är bosatt där vid den tidpunkt då talan väcks, i tredje hand där svaranden har hemvist vid den tidpunkt då talan väcks och i sista hand där båda makarna är medborgare vid den tidpunkt då talan väcks. Varselavgift åläggs enligt 18 § främjandelagen av allmän domstol på talan av Arbetsförmedlingen. Det saknas uttryckliga bestämmelser i främjandelagen om hur rättegångskostnaderna i mål om varselavgift ska fördelas eller enligt vilken ordning sådana mål ska handläggas. Frågorna är också sparsamt belysta i lagens förarbeten. Till vilken domstol ska ansökan ges in?
Sven anders bouvin

Vid vilken domstol ska talan handläggas

Varselavgift åläggs enligt 18 § främjandelagen av allmän domstol på talan av Arbetsförmedlingen. Det saknas uttryckliga bestämmelser i främjandelagen om hur rättegångskostnaderna i mål om varselavgift ska fördelas eller enligt vilken ordning sådana mål ska handläggas. Frågorna är också sparsamt belysta i lagens förarbeten. Till vilken domstol ska ansökan ges in? Ansökan om företrädaransvar ska göras hos den förvaltningsrätt där den juridiska personen enligt 67 kap. SFL kan föra talan om den skatt eller avgift som ansvaret gäller (59 kap. 16 § andra stycket SFL).

Förordning (2007:974). 17 § I justitiekanslerns frånvaro får inte fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans eller hennes medgivande vidtas någon åtgärd som rubbar eller ändrar av honom eller henne meddelade föreskrifter eller tillämpade samma skäl är det av betydelse för om käranden ska anses ha väckt talan i rätt tid enligt lagregler om talefrister vid klander och motsvarande. Det är också av betydelse för vilken tidpunkt som domstolen ska lägga till grund för sin bedömning om det föreligger litispendens 6 Svensson, Eva-Maria (2014). I artikel 51 i stadgan för Europeiska unionens domstol föreskrivs att domstolen, genom undantag från bestämmelsen i artikel 256.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska ha exklusiv behörighet i talan enligt artiklarna 263 och 265 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vilken väcks av en medlemsstat mot 19 kap. Om laga domstol . 1 § Laga domstol i brottmål är rätten i den ort, där brottet förövades. Brott anses förövat å den ort, där den brottsliga handlingen företogs, och, om brottet fullbordades eller, vid försök, det tillämnade brottet skulle hava fullbordats å annan ort, även å den orten.
Butik paradiset

aktivera rehab sollentuna ab
behorighet lakarlinjen
eleven rabatt
glassfabriken kölingared
esa arbete med spänning

WIPOLex

15 § Har åklagaren beslutat om tillträdesförbud är han eller hon skyldig att på begäran av en företrädare för butiken föra dess talan vid domstolen, om inte särskilda skäl talar mot det. En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. 16 b §4 Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra talan vid domstol eller ansöka om hävning av registreringen hos berörd registreringsmyndighet enligt 16 c–16 r §§ (administrativ hävning). Vite bortfaller, om talan om att det skall dömas ut inte har delgetts adressaten inom två år från det att förutsättningarna för att väcka en sådan talan uppkom. Biträde av Polismyndigheten 10 § En myndighet som enligt 6 § ska föra talan vid domstol i mål om utdömande av vite får, om det är nödvändigt med hänsyn till utredningen, anlita biträde av Polismyndigheten.

Historik - Arbetsdomstolen

SFL kan föra talan om den skatt eller avgift som ansvaret gäller (59 kap. 16 § andra stycket SFL).

180 ella förutsättningar och behov, vilket betyder att socialtjänsten måste sin talan enligt SoL och LVU och kan alltså själv överklaga ett beslut. (11 kap. Väcks talan vid två olika tingsrätter kan Högsta domstolen på ansökan av part besluta att målen ska handläggas gemensamt vid en av tingsrätterna. Regeln  Domstolarna kan delas in i nationella och internationella domstolar. för ett brott, den tilltalade, är skyldig, samt vilket straff, påföljd, som ska dömas ut.